Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (2018/0000(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, – έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) – έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή, σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (O-0000000/2018 –B8-0000/2018), – έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυτό της κάνναβης αποτελείται από περισσότερες από 480 ενώσεις, που περιλαμβάνουν περισσότερα από 100 κανναβινοειδή. Πολλές από τις ενώσεις που αποτελούν το φυτό της κάνναβης δεν υπάρχουν παρά μόνο στην κάνναβη· Β. λαμβάνοντας υπόψη ότιη Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και η κανναβιδιόλη (CBD) είναι τα πλέον γνωστά κανναβινοειδή που έχουν εντοπιστεί στην κάνναβη. Η THC αποτελεί το κύριο ψυχοτρόπο συστατικό της κάνναβης, ενώ η CBD δεν έχει μεθυστική επίδραση· Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα κάνναβης που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς είναι ευρέως γνωστά ως «κάνναβη για ιατρική χρήση»· Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο δεν εμποδίζουν να χρησιμοποιείται η κάνναβη, ή προϊόντα με βάση την κάνναβη, ως φάρμακο για τη θεραπεία ειδικών παθήσεων· Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη νομοθεσία των χωρών της ΕΕ υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά την κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς, καθώς και τις επιτρεπόμενες ποσότητες κάνναβης για ιατρική χρήση και τα ανώτατα επίπεδα για τις συγκεντρώσεις THC και CBD· ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καμία χώρα στην ΕΕ δεν επιτρέπεται το κάπνισμα κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς ούτε η οικιακή καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς· Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τοπίο πολιτικής για την κάνναβη για ιατρική χρήση και η γενική στάση απέναντι στην κάνναβη, τόσο στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, εξελίσσονται· Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2018, κανένα φάρμακο με βάση την κάνναβη δεν έχει εγκριθεί μέσω της κεντρικής διαδικασίας έγκρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και υπάρχει ένα μόνο τέτοιο προϊόν που αυτή τη στιγμή τελεί υπό την κεντρική διαδικασία χορήγησης άδειας·

Θ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένα φάρμακο με βάση την κάνναβη έχει εγκριθείμε τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης και έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ, για τη θεραπεία της σπαστικότητας που προκαλεί η σκλήρυνση κατά πλάκας· Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την επανεξέταση της υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα της φαρμακευτικής κάνναβης προκύπτουν πειστικά ή ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι η κάνναβη και τα κανναβινοειδή έχουν θεραπευτική δράση, όπως στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου σε ενήλικες (π.χ. σε καρκινοπάθειες), ως αντιεμετική θεραπεία κατά της ναυτίας και του εμέτου που προκαλεί η χημειοθεραπεία ή για τη βελτίωση των συμπτωμάτων σπαστικότητας της σκλήρυνσης κατά πλάκας που αναφέρουν οι ασθενείς· ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κάνναβης ή των κανναβινοειδών στην αύξηση της όρεξης και στη μείωση της απώλειας βάρους που συνδέεται με το HIV/AIDS, στη βελτίωση των κλινικά μετρούμενων συμπτωμάτων σπαστικότητας της σκλήρυνσης κατά πλάκας, στη βελτίωση των συμπτωμάτων του συνδρόμου Tourette ή στη βελτίωση των συμπτωμάτων της μετατραυματικής αγχώδους διαταραχής· ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίσημα στοιχεία σχετικά με την έρευνα και τη χρηματοδότηση της κάνναβης για ιατρική χρήση παραμένουν ελλιπή. Η έρευνα για την κάνναβη για ιατρική χρήση δεν έλαβε καμία άμεση ενίσχυση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος προγράμματος έρευνας και ο συντονισμός των ερευνητικών σχεδίων για την κάνναβη για ιατρική χρήση στα κράτη μέλη είναι ελάχιστος· ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2013-2020 αναγνωρίζεται ότι η μη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με τις πρόσφατες τάσεις της πολιτικής για την κάνναβη έχει επισημανθεί από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών και αποτελεί ένα από τα θέματα που εγείρονται συχνότατα στο πλαίσιο της διερεύνησης της ύπαρξης ή μη ζητημάτων τα οποία δεν καλύπτονται από τη στρατηγική· ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα τυποποίησης για την επισήμανση των φαρμάκων που περιέχουν THC καιCBD· ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση σχετικά με τον αντίκτυπο φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν THC και CBD για το ιατρικό προσωπικό –φοιτητές ιατρικής, ιατρούς και φαρμακοποιούς –στις χώρες της ΕΕ είναι ελάχιστη ή ανύπαρκτη, όπως και οι κοινωνικές εκστρατείες για τους νέους και τις γυναίκες  που σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν· 1. τονίζει ότι η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ορίσουν με σαφήνεια τη διάκριση μεταξύ της κάνναβης για ιατρική χρήση και άλλων εφαρμογών της κάνναβης· 2. θεωρεί ότι η έρευνα για την κάνναβη για ιατρική χρήση υποχρηματοδοτείται και ότι θα πρέπει να τύχει κατάλληλης μεταχείρισης στο πλαίσιο του προσεχούς ένατου προγράμματος πλαίσιο· 3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα ρυθμιστικά και οικονομικά εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στην επιστημονική έρευνα σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς· 4. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους θα στραφεί κατά προτεραιότητα η έρευνα για την κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς σε συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές, να αξιοποιήσει την πρωτοποριακή έρευνα σε άλλες χώρες και να εστιάσει στους τομείς εκείνους που μπορούν να έχουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία· 5. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική για να διασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη, την έγκριση, την εμπορία, τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την αποφυγή καταχρήσεων σε σχέση με φάρμακα με βάση την κάνναβη· τονίζει την ανάγκη τυποποίησης και ενοποίησης των προϊόντων που περιέχουν φάρμακα με βάση την κάνναβη· 6. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα δίκτυο στο οποίο θα συμμετέχουν ο ΕΟΦ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, καθώς και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογήτης στρατηγικής για τα φάρμακα με βάση την κάνναβη· 7. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω φαρμάκων με βάση την κάνναβη και να μελετήσει το ενδεχόμενο να επιτραπεί στους ιατρούς να ασκούν ελεύθερα την επαγγελματική τους κρίση και να συνταγογραφούν την  κάνναβη και φάρμακα με βάση την κάνναβη σε ασθενείς με συναφείς παθήσεις, και να επιτραπεί στους φαρμακοποιούς να εκτελούν νόμιμα τις συνταγές αυτές· επισημαίνει ότι το ιατρικό προσωπικό –φοιτητές ιατρικής, ιατροί και φαρμακοποιοί –θα πρέπει να διαθέτει κατάρτιση και να έχει πρόσβαση στη βιβλιογραφία· 8. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να βελτιωθεί η ίση πρόσβαση σε φάρμακα και να διασφαλιστεί ότι η κάνναβη για ιατρική χρήση, όπου επιτρέπεται, καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ισχύει και με τα άλλα φάρμακα· $ητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν ασφαλή και ισότιμη επιλογή για τους ασθενείς μεταξύ των διαφόρων τύπων φαρμάκων με βάση την κάνναβη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι ασθενείς παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας από ειδικευμένους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου· 9. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή διαθεσιμότητα ασφαλούς και ελεγχόμενης κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες, είτε με επιτόπια παραγωγή στα κράτη μέλη είτε με εισαγωγές· 10. υπογραμμίζει ότι μια συνολική ρύθμιση της κάνναβης για ιατρική χρήση θα συνεπαγόταν επιπλέον πόρους για τις δημόσιες αρχές, θα περιόριζε τη μαύρη αγορά κατανάλωσης κάνναβης για ιατρική χρήση, θα συνέβαλλε στον έλεγχο των σημείων πώλησης, θα περιόριζε τη διοχέτευση αυτής της ουσίας σε ανηλίκους και θα παρείχε νόμιμη και ασφαλή πρόσβαση στους ασθενείς με σκοπό την ιατρική χρήση –με συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης για τους νέους και τις εγκύους· 11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

Είσαι άνω των 18;

Το Site χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την ομαλή λειτουργία του. Με την είσοδο σας συναινείτε  σε αυτό.